SELAMAT DATANG DI DUNIA KUPU-KUPU

hati-hatilah, blog ini berpengaruh pada 'kejiwaan' anda, menyebabkan adiksi, dan jangan tiru adegan berbahaya. jadi sering-sering aja mengunjungi blog saya ya :)

klik ENTER untuk melanjutkan !

---------------------------kupu-kupu-------------------------

WARNING !

ENTER

Anjasmara ari mami, masmirah kulaka warta, dasihmu tan wurung layon, aneng kitha Prabalingga, prang tandhing lan Wurubisma, kariya mukti wong ayu, pun kakang pamit palastra.

itu tadi adalah 'lirik' dari sebuah tembang asmaradana, ingat jaman dulu waktu suruh nembang di kelas pas pelajaran bahasa jawa, ga cuma satu tembang, hehe yah dengan suara ga karuan, sambil nahan ketawa, yah udah nembang aja, hehe bu gurunya suka banget bilang "mangga ingkang badhe live show, nilai minimal 90 apapun hasilnya, mangga cepet cepetan amargi paket bertabur bintang menika namung kangge 10 orang" dan berebuuuuuuuuttt ahahahaha dan kalau yang ga maju saat itu, harus ngumpulin rekaman suaranya dan nilainya objektif (ga bagus2 amat). dan saya ingat bener, sudah latian berminggu2, sampai di playlist winamp itu cuma ada tembang itu, haha, sudah apal nadanya, tapi pas di depan kelas lupa semua nadanya, kacau banget, akhirnya dengan suara fals, dan keburu2 mau mundur, hahaha

saya sangat familiar sama lakon yang diceritakan dalam tembang itu, bahkan hafal, hehe, kalau mau tau, berikut ini saya carikan sumbernya.......

 

Damarwulan Ngarit

Langendriyan iku crita kethopak (drama tradisional), sing nyritakake paprangane Damarwulan lawan Minakjingga.
1.


Adegan ing padhepokane Damarwulan.
Nalika samana Damarwulan ngadhep ingkang ibu Nyai Patih Udara.
Damarwulan pamit suwita menyang praja Majapait.
Gendhing : Puspanjana.

Pangandikane Nyai Patih Udara marang Damarwulan.


Dhuh kulup putraningsun, Sireku wis wanci, Pisah lan jenengingwang, Ywa kulineng ardi, Becik sira neng praja, Suwiteng narpati, Nanging ta wekasingwang, Ywa pegat teteki.


2.
Adegan ing praja Majapait,
Ratu Ayu Kencanawungu diadhep Patih Logender, nyaritakake kahanane negara kang nandhang prihatin jalaran diserang mungsuh saka Blambangan yaiku Prabu Minakjingga. Ratu Ayu nyupena sing bisa ngentasi gawe yaiku Damarwulan, banjur dhawuh supaya Patih Logender ngupadi Damarwulan.

Wawan sabda antarane Ratu Ayu Kencana Wungu karo Patih Logender.

Dhandhanggula.

Siwa Patih marma sun timbali, ingsun paring weruh marang sira, yen ingsung antuk wangsite, saka dewa kang linuhung, saranane paprangan iki, kang bisa mbengkas karya, bocah saka gunung, kekasih Damarsasangka, siwa patih upayanen nuli, ywa kangsi tan kapanggya.

Lamun sira tan bisa ngulari, paman patih aja takon dosa, mesthi gedhe pidanane,
Dhuh gusti jwita prabu, bathara gung sak tanah Jawi, dhawuh paduka nata, sendika pukulun, karsendra kapasang yogya, kaningana ingkang kacetheng wangsit, nama pun Damarwulan.

Sutanipun sang Udara patih, mangka sampun wonten kepatihan, kang minangka saranane, kawula pundhut pundhut mantu, kapan sampun sawatawis lami, dhaup lan Anjasmara, kapanggih nak dulur,
iya patih sung tarima, mara gage iriten ing ngarsa mami, nuwun inggih sendika.


3.
Jejer ing tengah alas.
Damarwulan kelingan Dewi Anjasmara, banget anggone karanta-ranta nandang kingkin. Ngayahi dhawuhe Ratu Ayu Kencana wungu diutus mateni Prabu Minakjingga ing Blambangan. Ora wurung bakal nemahi pati. Sambate Damarwulan marang Anjasmara mangkene :

Asmaradana:
Anjasmara ari mami, masmirah kulaka warta, dasihmu tan wurung layon, aneng kitha Prabalingga, prang tandhing lan Wurubisma, kariya mukti wong ayu, pun kakang pamit palastra.

4.
Jejer ing keputren Blambangan. Garwane Prabu Menakjingga loro kang aran Waita lan Puyengan. Sakarone putri kang pinunjul ing warna. Nanging ora rena penggalihe kalamun dadi garwane Prabu Minakjingga. Waita lan Puyengan lagi wawan rembug. Ing nalika iku Damarwulan mlebu ing keputren. Dicritakake :

Asmaradana
Panengah dewi Ulupi, atmajanira pandhita, begawan Kanwa asmane, dhepok wukir Yasarata, endah respati warna, liringe anunjung biru, sumorot kadi kartika.


Demes luwes merak ati, kadya pratima rinengga, sarenteng mbambang awake, maweh branta kang tumingal, liringe apindha wulan, tan kendhat maesmu ngguyu, kengis kang waja gumebyar.


Pangkur.

Yayi paran karsanira, ingsun uwis datan bisa anglakoni, suwe ing diwengku prabu, payo anis kewala, dhuh kakang mbok sampun anuruti ing tyas dur, Paduka dutaning nata, manira pados utami,

Pukulun ulun tatanya, lah punapa dewa punapa resi, sang dyah yen andika ndangu, dhateng jasad kawula, kula dutaning sri kenya Majalengka, nami Damarwulan, prapta kawula ing ngriki,

Kadenangan jengandika, mboten langkung amung jiwangga mami, pinejahana wus patut, marang sang retnaning dyah, anjejuwing ngejur marang raganingsun, paranta amborong karsa, yekti lamun maling julig,

Lah kowe paran ing karsa, lah kok ribet yen kongsi konangan yekti, kaladuk duka sang Prabu, palastra siya-siya, mesakaken utusane ratu ayu, luwung kula alingana, mbok menawi kula manggih.


5.

Adegan Minakjingga lan abdine Dayun, ing sajerone kraton Blambangan. Nalika samana Prabu Minakjingga krungu wong rerasanan ing sajroning gedhong keputren. Banjur dhawuh marang Dayun supaya nelengake sapa satemene sing lagi sapajagongan ing keputren.


Sinom

Heh pinden Dayun telengna, swarane wong ndongeng iki, wijang wijiling ukara, muncar careming alungit, lamun ngucapken estri, ya kaya estri satuhu, lamun ngucapken priya, ya kaya priya sayekti, wigih temen agawe gawoking driya.
Suwe-suwe saya cetha, yen dudu wong ndongeng iki, tetela jalu wanita, gunem manuhara manis, mara Dayun den aglis, intipen gedhong lor iku, unggyanen sawetara, tamatna ingkang sayekti, nuwun inggih sendika reh paduka ndra.

Dhuh gusti sampun kawula, lampahing duta narpati, ngintip gedhong ler punika, sayekti wus kapiyarsi, jalu kalawan estri, wujudipun tan kadulu, saking adrenging driya, lumancang karsa narpati, kula menek ing soka, praptaneng kang leluhuran,

Kula thethel sirapannya, waspada ingsun ningali, tuhu lamun duratmaka, pangkone dipun turoni, garwa paduka kalih, dhahat rum riningrum rum rum, priya kang tanpa soma, garwanta cinidreng resmi, mara Dayun paranana, obormu enggal seblakna.


6.
Adegan Damarwulan konangan Prabu Minakjingga. Banjur takon-tankon, tantang tinantang. Wasana dadi pancakara rame.

Sinom.

Minak jingga :
Lah sira iku wong apa, wani malbeng taman sari, rupamu bagus taruna, pinangkanira ing ngendi, lan sapa kang wewangi, angakua mumpung durung, sireku ndhepani bumi, tekeng lena palastra tan siya-siya.

Damarwulan:
Sun iki dutaning nata, prabu Kenya Majapait, kekasih Damarsasangka, atma mantune ki patih, magang anyar wak mami, lah ta Bisma praptaningsun, kinen mocok murdantaji, anututa Minakjingga ingsun banda.

Wasana Minakjingga tumeka ing pati, jalaran aji-ajine gada wesi kuning oncat saka awake Minakjingga dicolong Waita lan Puyengan banjur diwenehake Damarwulan.

source : http://nguripuripbasajawa.blogspot.com/2008/10/damarwulan-ngarit.html

date Sabtu, 23 April 2011

0 komentar to “paket bertabur bintang !”

Leave a Reply:

monggo tinggalkan komentar anda...

telur-ulat-kepompong-kupu kupu

telur-ulat-kepompong-kupu kupu

Copyright © 2011, Kupu-kupu. Diberdayakan oleh Blogger.